firearm search
firearm search

Massachusetts Approved Pistols

 
9E® : Standard
Model 03341
9mm Luger - Centerfire Pistol

 
LC9s®
Model 03235
9mm Luger - Centerfire Pistol

Mark IV™ : Target
Model 40159
22 LR - Rimfire Pistol

Mark IV™ : Hunter
Model 40160
22 LR - Rimfire Pistol

Ruger American Pistol®
Model 08661
9mm Luger - Centerfire Pistol

Ruger American Pistol®
Model 08663
9mm Luger - Centerfire Pistol

Ruger American Pistol®
Model 08680
45 Auto - Centerfire Pistol

 
SR1911®
Model 06700
45 Auto - Centerfire Pistol

 
SR1911®
Model 06702
45 Auto - Centerfire Pistol

 
SR1911®
Model 06711
45 Auto - Centerfire Pistol

 
SR1911®
Model 06722
9mm Luger - Centerfire Pistol

 
SR22®
Model 03600
22 LR - Rimfire Pistol

 
SR22®
Model 03607
22 LR - Rimfire Pistol

 
SR22®
Model 03620
22 LR - Rimfire Pistol

 
SR40®
Model 03472
40 S&W - Centerfire Pistol

 
SR40®
Model 03473
40 S&W - Centerfire Pistol

 
SR40c®
Model 03478
40 S&W - Centerfire Pistol

 
SR40c®
Model 03479
40 S&W - Centerfire Pistol

 
SR45™
Model 03801
45 Auto - Centerfire Pistol

 
SR9®
Model 03309
9mm Luger - Centerfire Pistol

 
SR9®
Model 03312
9mm Luger - Centerfire Pistol

 
SR9c®
Model 03316
9mm Luger - Centerfire Pistol

 
SR9c®
Model 03317
9mm Luger - Centerfire Pistol

please wait
loading ... please wait